Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Δημοσίευση του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών


Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσο η δημοσίευση του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.

Βάσει του άρθρου 5(3)(4) του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου του 1989 (Ν. 140/89), όπως έχει τροποποιηθεί, η δημοσίευση τον Ιανουάριο κάθε χρόνου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αντιγράφου του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές. Στο Μητρώο Φυσιοθεραπευτών εγγράφονται υποχρεωτικά το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα έκαστου εγγεγραμμένου Φυσιοθεραπευτή (άρθρο (5)(1) του Νόμου 140/89).

Περαιτέρω, ο Έφορος εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στον εγγεγραμμένο φυσιοθεραπευτή σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα, δηλαδή σε αυτό αναγράφεται μόνο το όνομα του φυσιοθεραπευτή.

Η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος φυσιοθεραπείας που χορηγείται από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα του Νόμου 140/89, είναι απαιτούμενο προσόν για την εγγραφή στο Μητρώο (άρθρο 6 του Νόμου 140/89).

Επιπλέον, ο Έφορος τηρεί και Μητρώο Φυσιοθεραπευτηρίων και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο αναγράφεται μόνο το όνομα του υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή (άρθρο 5Β και Δεύτερο Παράρτημα του Νόμου 140/89), καθώς και άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηρίου (άρθρο 5Γ του Νόμου 140/89).

Κανένας εγγεγραμμένος φυσιοθεραπευτής δεν ασκεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, εκτός αν έχει πάρει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο του Έκτου Παραρτήματος (άρθρο 10 του Νόμου 140/89). Η εν λόγω άδεια περιέχει μόνο το όνομα του φυσιοθεραπευτή και το χρονικό διάστημα.

Κάθε φυσιοθεραπευτής δύναται να τοποθετεί έξω από το φυσιοθεραπευτήριο πινακίδα με το όνομα του, τα ακαδημαϊκά του προσόντα και την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής της οποίας είναι κάτοχος διπλώματος (άρθρο 5Δ του Νόμου 140/89 και κανονισμός 15(8) του Κώδικα δεοντολογίας).

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών έχει εξουσία να εκδίδει ταυτότητα μέλους.

Με βάση τα πιο πάνω,

Ø εφόσον ο Νόμος 140/89 απαιτεί τη λήψη και καταχώριση ορισμένων δεδομένων, όπως της διεύθυνσης και των προσόντων των φυσιοθεραπευτών, στο Μητρώο,
Ø αφού εκ του Νόμου 140/89 επιβάλλεται η δημοσίευση κάθε Ιανουάριο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αντιγράφου του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών,
Ø λαμβανομένου υπόψη ότι τα πιο πάνω δεδομένα δεν είναι ευαίσθητα , ούτε αφορούν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή , αλλά αντίθετα αφορούν την επαγγελματική ζωή, και
Ø ότι υπερέχει το έννομο συμφέρον των τρίτων να γνωρίζουν αν το επιθυμούν τα ακαδημαϊκά προσόντα των φυσιοθεραπευτών για να μπορούν να επιλέξουν αυτόν που θα τους παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με την υγεία τους,
η Επίτροπος θεωρεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση των Αρχών της Νομιμότητας, του Σκοπού και της Αναλογικότητας εκ της δημοσίευσης του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών, το οποίο ο Νομοθέτης για τους πιο πάνω λόγους καθόρισε ως αναγκαίο να είναι προσιτό (προσβάσιμο) στο κοινό.

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι νόμιμη βάσει του άρθρου 5(2)(α) του Νόμου 138(Ι)/2001, επειδή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από νόμο.

Εξάλλου, είναι οι ίδιοι οι εγγεγραμμένοι φυσιοθεραπευτές που επιθυμούν και κατά κανόνα δημοσιοποιούν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τοποθετώντας έξω από το φυσιοθεραπευτήριο τους πινακίδα με το όνομα τους, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής της οποίας είναι κάτοχοι διπλώματος.

Περαιτέρω στο πιστοποιητικό εγγραφής φυσιοθεραπευτή, στο πιστοποιητικό εγγραφής φυσιοθεραπευτηρίου και στην ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος φυσιοθεραπευτή, που εκδίδει ο Έφορος, δεν αναγράφονται ακαδημαϊκά προσόντα, ούτε υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης τους σε περίοπτο μέρος. Ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο και αδειούχος φυσιοθεραπευτής μπορεί να ασκεί αν το επιθυμεί το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή χωρίς να επιδεικνύει οποιοδήποτε πιστοποιητικό.

Back To Top