Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

5. Επικεφαλής εποπτική αρχή

Επικεφαλής εποπτική αρχή

Στο Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων, υπεύθυνη για την εποπτεία των δραστηριοτήτων διασυνοριακής επεξεργασίας ή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που αφορούν σε πολίτες περισσότερων της μίας χώρας της ΕΕ είναι μόνο μία εποπτική αρχή, η οποία ονομάζεται «επικεφαλής εποπτική αρχή».

Η επικεφαλής εποπτική αρχή είναι η αρχή που έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων διασυνοριακής επεξεργασίας, για παράδειγμα, σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας από υποκείμενο δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του. Ο προσδιορισμός της επικεφαλούς εποπτικής αρχής εξαρτάται από τον προσδιορισμό του τόπου της «κύριας εγκατάστασης» ή της «μόνης εγκατάστασης» του υπευθύνου επεξεργασίας στην ΕΕ.

Η επικεφαλής αρχή συντονίζει επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, σύμφωνα με τα άρθρα 60-62 του κανονισμού (π.χ. μηχανισμός μίας στάσης, αμοιβαία συνδρομή και κοινές επιχειρήσεις). Υποβάλλει κάθε σχέδιο απόφασης στις εποπτικές αρχές που ενδιαφέρονται για το ζήτημα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές (5 Απριλίου 2017) με στόχο τον προσδιορισμό της επικεφαλούς εποπτικής αρχής και την αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών του ΓΚΠΔ στον τομέα αυτό.

Σχετικά θέματα

Συχνές ερωτήσεις
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για την Επικεφαλής Αρχή el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat FAQ για την εποπτική αρχή el.pdfLast Update:

17/02/2020 01:29:14 PM

 
Back To Top