Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Μηχανογράφηση στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού της Στ΄ τάξης των δημόσιων σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης


Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είχε απευθύνει εγκύκλιο στους Διευθυντές των δημοτικών σχολείων με την οποία τους ζητούσε να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που δημιούργησε συγκεκριμένα στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού της Στ΄ τάξης των δημόσιων σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες της ίδιας της Διεύθυνσης αλλά και των ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), το οποίο υπάγεται στο ΥΠΠ.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου, οι Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων Λευκωσίας και Λεμεσού ζήτησαν τη θέση της Επιτρόπου όσον αφορά τη δημιουργία της εν λόγω βάσης δεδομένων και υπέβαλαν το ερώτημα κατά πόσο χρειάζεται γι αυτό η συγκατάθεση των γονέων.

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Επίτροπος διερεύνησε κατά πόσο η επεξεργασία αυτή εκτελείτο σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπήρξαν για το σκοπό αυτό διάφορες επαφές με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και συνάντηση με τη Διευθύντρια του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης.

Τα δεδομένα που είχαν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων υπήρχαν ήδη καταχωρημένα στο αρχείο «καταγραφής των προσωπικών δεδομένων του μαθητικού πληθυσμού», το οποίο διατηρούσε το κάθε σχολείο μόνο σε έντυπη μορφή/ μη αυτοματοποιημένο, μέχρι τη μηχανογράφησή του. Τα δεδομένα συλλέγονται από τους γονείς κατά την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο που φοιτούν ή/ και σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η μηχανογράφηση, η οποία έγινε από τους Διευθυντές των δημοτικών σχολείων, αποσκοπεί στο να αποφορτίσει τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας από τον φόρτο εργασίας χειρισμού πληροφοριών σε έντυπη μορφή, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης που συνδέεται με τον προγραμματισμό στελέχωσης των σχολείων, την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διεξαγωγή ερευνών για εκπαιδευτικά θέματα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε δεν έχει ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά διαθέτει μοναδικό εμπιστευτικό κωδικό πρόσβασης, ο οποίος έχει δοθεί σε κάθε Διευθυντή του σχολείου ξεχωριστά. Οι Διευθυντές έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα των μαθητών του δικού τους σχολείου και οι κωδικοί αλλάζουν κάθε χρόνο για περισσότερη ασφάλεια, στις περιπτώσεις Διευθυντών που αλλάζουν σχολείο ή αφυπηρετούν.

Με βάση τα πιο πάνω, η άποψη της Επιτρόπου είναι ότι η δημιουργία της βάσης δεδομένων είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, που προνοούν για την νομιμότητα της επεξεργασίας και έχει ικανοποιηθεί ότι το ΥΠΠ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των μαθητών, που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων. Έχει δε καταλήξει ότι δεν χρειάζεται να ληφθεί η συγκατάθεση των γονέων για την μηχανογράφηση των στοιχείων των μαθητών επειδή δεν πρόκειται για καινούρια επεξεργασία αλλά για επεξεργασία για την οποία υπάρχει ήδη η συγκατάθεση τους.

Ζητήθηκε τέλος από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης να ενημερώσει γραπτώς όλες τις Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων της Κύπρου για τα πιο πάνω, επειδή η μηχανογράφηση των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού γίνεται σταδιακά για όλες τις τάξεις των δημόσιων σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης και να τις ενημερώσει περαιτέρω ότι τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών θα χρησιμοποιούνται παράλληλα και από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης για σκοπούς έρευνας.


Back To Top