Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ για τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στο δημόσιο τομέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

To Γραφείο συμμετέχει στη συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ
για τη χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στο δημόσιο τομέα

Στις 15 Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) ξεκίνησε την πρώτη συντονισμένη δράση για την χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στο δημόσιο τομέα. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συλλογή πληροφοριών για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα Κράτη Μέλη και η αξιολόγηση της συμμόρφωσής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, το Γραφείο μου απέστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο που ετοίμασε το ΕΣΠΔ, στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία. Οι απαντήσεις θα αξιολογηθούν και θα αποσταλούν στο ΕΣΠΔ για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λευκωσία, 1η Μαρτίου 2022

Back To Top