Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από «Public»


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.58/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ


Στις 7 Αυγούστου 2015 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. A.B., στο εξής «ο παραπονούμενος», εναντίον των καταστημάτων Public (ITC PUBLICWORLD LIMITED) (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») ότι έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικά μηνύματα sms χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο τρόπο.

2. Συγκεκριμένα ο παραπονούμενος αναφέρει ότι όταν υπέγραψε το έντυπο για κάρτα του καθ΄ού το παράπονο, έγραψε ότι δεν επιθυμεί να του αποστέλλονται μηνύματα. Στις 3/7/2015 έλαβε το ακόλουθο μήνυμα SMS με αποστολέα «Public»: «OP Smartphones cost less at Public! …3 DAYS ONLY! STOPSMS 95599594». Μόλις έλαβε το μήνυμα έστειλε stopsms στο 95599594.
Στη συνέχεια έλαβε ξανά μήνυμα με αποστολέα «Public» στις 17/7/2015: «SAMSUNG TV MEGA SALE ! 24” HD … 3 DAYS ONLY!!! STOPSMS 95599594». Όταν έλαβε το μήνυμα αυτό, πήρε τηλέφωνο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του καθ’ ού το παράπονο και διαμαρτυρήθηκε για την συνέχιση της ενόχλησης.
Παρ’ όλα αυτά αναφέρει ότι έλαβε και τρίτο μήνυμα στις 7/8/2015 και ώρα 09:26 με αποστολέα «Public»: «3 Days Book Bazaar @ Public ! Buy any book and get the second one half price ! STOP SMS 95599594»

3. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχαμε αποστείλει επιστολές προς τον καθ’ ού το παράπονο στις 15/5/2014 και στις 25/7/2014, με τις οποίες τον είχαμε ενημερώσει για τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση, μεταξύ άλλων και την υποχρέωση να δίνει στους παραλήπτες των μηνυμάτων τη δυνατότητα να ζητούν με εύκολο τρόπο και ατελώς να σταμτήσουν να τα λαμβάνουν.

4. Στις 21/8/2015 στάλθηκε στον καθ’ού το παράπονο επιστολή με την οποία τον καλούσαμε να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του σχετικά με το παράπονο.

5. Το Γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου ημερομηνίας 5/10/2015 απάντησε εκ μέρους του καθ’ ού το παράπονο, τα ακόλουθα:

α) Είναι ορθό ότι ο παραπονούμενος είχε ζητήσει την μη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων,
β) Ο παραπονούμενος έχει αφαιρεθεί από την λίστα τηλεφωνικών μηνυμάτων των παραληπτών του καθ’ ού το παράπονο,
γ) Ο καθ’ ού το παράπονο απολογείται για το λάθος που έχει κάνει και επίσης για την όποια αναστάτωση έχει προκαλέσει και μας διαβεβαιώνει ότι σκοπός και μέλημα του καθ’ ού το παράπονο ήταν και θα είναι η συνέχιση της πιστής τήρησης των προνοιών της Νομοθεσίας.

6.1 Με βάση το εδάφιο 2 του άρθρου 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, που ρυθμίζει την αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους παραλήπτες των μηνυμάτων, σε κάθε μήνυμα, να ζητούν με εύκολο τρόπο και ατελώς να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.

6.2. Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που της δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο Νόμος».

7.1 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου η Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

7.2 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000),
(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.

8. Με επιστολή μας ημερομηνίας 18/11/2015 ενημερώσαμε τον καθ’ ού το παράπονο ότι διέπραξε εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 επειδή απέστειλε μηνύματα sms με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση στον παραπονούμενο, χωρίς να του δίνει τη δυνατότητα να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο τρόπο και τον καλέσαμε να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις.

9. Το Γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου ημερομηνίας 19/1/2016 απάντησε εκ μέρους του καθ’ού το παράπονο, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α) τα μηνύματα δεν στάλθηκαν σκοπίμως επανειλημμένα στον παραπονούμενο αλλά λόγω καλόπιστου λάθους και αθώας παράβλεψης.
Ό καθ’ ού το παράπονο χρησιμοποιούσε υπηρεσίες ιδιωτικής εταιρείας για αποστολή μηνυμάτων και σε κάποια φάση σύναψαν συνεργασία με άλλη εταιρεία. Εκ παραδρομής και λόγο καλόπιστου λάθους και αθώας παράβλεψης της ιδιωτικής αυτής εταιρείας και χωρίς την οποιαδήποτε εσκεμμένη υπαιτιότητα εκ μέρους του καθ’ού το παράπονο, η καινούργια εταιρεία αποστολής μηνυμάτων απέστειλε ορισμένο αριθμό μηνυμάτων sms χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον αποδέκτη να σταματήσει να λαμβάνει τέτοια μηνύματα ατελώς και εύκολο τρόπο. Όταν ο καθ΄ού το παράπονο αντιλήφθηκε την παράβλεψη προχώρησε αμέσως σε διαβήματα για να επαναφερθεί η δυνατότητα άρσης της λήψης των μηνυμάτων ατελώς και με εύκολο τρόπο. Ο παραπονούμενος δυστυχώς έλαβε τα μηνύματα κατά την περίοδο που δεν είχε γίνει εμφανές στον καθ΄ού το παράπονο το γεγονός ότι η ιδιωτική εταιρεία απέστελλε τα μηνύματα χωρίς την δυνατότητα τερματισμού λήψης των μηνυμάτων.
β) ο αριθμός του τηλεφώνου του παραπονούμενου έχει αφαιρεθεί από τη λίστα αποστολής μηνυμάτων,
γ) απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και ενόχληση έχει υποστεί ο παραπονούμενος
δ) λειτούργησε λογικά και με υπευθυνότητα για να άρει την συμπεριφορά που προκάλεσε το παράπονο.

10. Με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 του Νόμου «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο εξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην υπό εξέταση περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο καθ΄ού το παράπονο ο οποίος προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (αριθμούς κινητών τηλεφώνων) για σκοπούς διαφήμισης του. Η εταιρεία αποστολής μηνυμάτων σε αυτή την περίπτωση είναι «εκτελών την επεξεργασία» που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει κατά την ανάθεση της επεξεργασίας να δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με όλες τις οργανωτικές και τεχνικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ή να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις διαδικασίες που προτίθεται να ακολουθήσει ο εκτελών την επεξεργασία.

11. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω της αποστολής μηνυμάτων από τον καθ΄ ού το παράπονο χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να σταματήσει να λαμβάνει τα μηνύματα ατελώς και με εύκολο τρόπο.

12. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μου τα κάτωθι:

α) το γεγονός ότι ο παραπονούμενος υπήρξε πελάτης του καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν,

β) την απολογία του καθ’ού το παράπονο,

γ) την πρόθεση του καθ’ ού το παράπονο να εφαρμόζει τη νομοθεσία

αποφάσισα ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, να επιβάλω στον καθ΄ ού το παράπονο τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €400,00 (τετρακοσίων ευρώ).

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


28 Ιανουαρίου 2016

Back To Top