Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από Corso Italia


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.3/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ


Στις 3 Ιανουαρίου 2014 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. Κ. Π. (στο εξής «παραπονούμενος») εναντίον των καταστημάτων Corso Italia (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») ότι έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικό μήνυμα sms χωρίς τη συγκατάθεση του και χωρίς να υπάρχει δωρεάν αριθμός με τον οποίο να μπορεί να ζητήσει να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων.

2. Ο παραπονούμενος είχε υποβάλει στο παρελθόν παράπονο, συγκεκριμένα στις 7/12/2012 για λήψη ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων από την ίδια εταιρεία. Στις 31/1/2013 είχα αποστείλει επιστολή στον καθ’ ού το παράπονο με την οποία έφερα εις γνώση του τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τον κάλεσα να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου και να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα.

3. Επανερχόμενος στο νέο παράπονο του παραπονούμενου ημερομηνίας 3/1/2014, αφού το εμελέτησα, απέστειλα επιστολή στις 23/1/2014 προς τον καθ’ ού το παράπονο με την οποία ζητούσα να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του για το πιο πάνω παράπονο.

4. Ο καθ’ ού το παράπονο με επιστολή του ημερομηνίας 10/2/2014/ η οποία λήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις 12/2/2014, με πληροφόρησε τα ακόλουθα:

α) ο αριθμός του παραπονούμενου είχε καταχωρηθεί στο σύστημα από τις πωλήτριες και ενδεχομένως να υπήρξε κάποιο λάθος κατά την καταχώρηση του στο σύστημα

β) Την 1/2/2013 ο καθ΄ού το παράπονο είχε αποστείλει επιστολή στην εταιρεία Codeworx, η οποία τους παρέχει υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων, ενημερώνοντας την για την επιθυμία του παραπονούμενου να αφαιρεθεί από την λίστα αποστολής μηνυμάτων.

γ) Έχουν προσθέσει στα μηνύματα που αποστέλλουν, τον αριθμό επικοινωνίας 80080013 χωρίς χρέωση, με τον οποίο ο παραλήπτης μπορεί να ζητήσει να σταματήσει την αποστολή των μηνυμάτων.

5. Η εταιρεία Codeworx με επιστολή της (email) που λήφθηκε την ίδια ημέρα μαζί με την επιστολή του καθ’ ού το παράπονο με πληροφόρησε τα ακόλουθα:

α) Τον Φεβρουάριο του 2013 είχε παραλάβει αίτημα από τον καθ΄ού το παράπονο για αφαίρεση του αριθμού του παραπονούμενου από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων.

β) Ο λόγος για τον οποίο ο παραπονούμενος έλαβε ξανά μήνυμα φαίνεται να ήταν η αστοχία του συγκεκριμένου λογισμικού (που χρησιμοποιείται από την εταιρεία CodeWorx) .

γ) Μετά από την διαπίστωση αυτή έχει προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

6.1 Με βάση το άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, η αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προσώπων τα οποία έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή αυτή.

6.2 Με βάση το εδάφιο 2 του άρθρου 106 του πιο πάνω Νόμου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους παραλήπτες των μηνυμάτων, σε κάθε μήνυμα, να ζητούν με εύκολο τρόπο και ατελώς να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.

7. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 από την αποστολή μηνυμάτων εκ μέρους και για λογαριασμό του καθ’ού το παράπονο χωρίς να δίνεται στον παραλήπτη η δυνατότητα να ζητήσει να σταματήσει να τα λαμβάνει.

8.1 Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο Νόμος».

8.2 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου o Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

8.3 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000),
(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.

9. Με επιστολή μου ημερομηνίας 24/2/2014 ενημέρωσα τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως παράβαση και τον κάλεσα να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις.

10. Ο καθ΄ου το παράπονο με επιστολή που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21/3/2014 ισχυρίστηκε ότι:

α) Οι υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων του παρέχονται από την εταιρεία CodeWorx για την οποία πίστευε ότι τηρεί όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

β) Ο παραπονούμενος έλαβε το διαφημιστικό μήνυμα λόγω λάθους του λογισμικού της εταιρείας Codeworx.

11. Επειδή είχα ενημερώσει στις 31/1/2013 με επιστολή μου τον καθ’ ού το παράπονο για τη νομική υποχρέωση του να περιλαμβάνει στα διαφημιστικά μηνύματα που αποστέλλει αριθμό διαγραφής ατελώς από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων, αλλά δεν συμμορφώθηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 που λήφθηκε το δεύτερο παράπονο, κατέληξα στην απόφαση όπως ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, επιβάλω στον καθ΄ ού το παράπονο την διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €1000 (χιλίων ευρώ).


Γιάννος Δανιηλίδης
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα27 Αυγούστου 2014

Back To Top