Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΤRAIN GR-CY - συμμετοχή του Γραφείου και εκπαιδευτικό υλικό

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΤRAIN GR-CY - συμμετοχή του Γραφείου και εκπαιδευτικό υλικό


Συμμετοχή του Γραφείου της Επιτρόπου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα"Problem-based training activities on data protection reform” (ΤRAIN GR-CY)

Πηγή χρηματοδότησης: European Commission, Rights, Equality and Citizenship Programme
Αριθμός συμβολαίου: 769169
Εταίροι: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ποσό χρηματοδότησης: 303.086,17 Ευρώ
Διάρκεια: 1/1/2018 – 31/12/2019 (24 μήνες)

Στόχοι του προγράμματος ήταν:
α) να αναπτύξει προγράμματα και υλικό κατάρτισης για την αποτελεσματική εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
β) να παρέχει πρακτικά προσανατολισμένη κατάρτιση σε τρεις ομάδες: υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, δικαστές και δικηγόρους στην Ελλάδα και στην Κύπρο
γ) να δημιουργήσει «κοινότητες πρακτικής» και να επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών μέσω εκδηλώσεων δικτύωσης και ενημέρωσης

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
α) εκπαιδευτικά σεμινάρια για υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ/ DPOs), δικαστές και δικηγόρους στην Ελλάδα και στην Κύπρο
β) διακρατικές συναντήσεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
γ) ανάπτυξη εγχειριδίου για υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, δικηγόρους και δικαστές για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού

Συμμετοχή του Γραφείου και εκπαιδευτικό υλικό

Το Γραφείο της Επιτρόπου συμμετείχε ενεργά στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για δικαστές και δικηγόρους, που πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο του 2019. Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια για δικαστές και δικηγόρους το Γραφείο της Επιτρόπου έδωσε στοχευμένες απαντήσεις στο μέρος που αφορά στην πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού, καθώς και στην κατανόηση των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έγινε επίσης μελέτη περιπτώσεων.

Η εκπαίδευση για τους ΥΠΔ το Μάρτιο του 2019 εκτελέστηκε εξολοκλήρου από το Γραφείο της Επιτρόπου, επιπρόσθετα από την εκπαίδευση των 30 ΥΠΔ που διοργανώθηκε το Φεβρουάριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 30 ΥΠΔ από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με κλήρωση από τον κατάλογο ΥΠΔ, οι οποίοι είχαν δηλωθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου. Η εκπαίδευση των ΥΠΔ περιλάμβανε πρακτικά παραδείγματα, μελέτη περιπτώσεων, καθώς και διαδραστική συζήτηση μεταξύ συμμετεχόντων και εκπαιδευτών.

Τέλος, η Επίτροπος διοργάνωσε στις 17 Δεκεμβρίου 2019 στη Λευκωσία, εκδήλωση δικτύωσης και ενημέρωσης. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και οι μελλοντικές δράσεις που αφορούν στο δίκτυο των επαγγελματικών ομάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και σε αυτή παρευρέθηκαν 65 συμμετέχοντες.

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος εκπονήθηκε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης προς το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Σημειώνεται ότι ο Κώδικας εκπονήθηκε για λογαριασμό του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και δεν αναφέρεται στις δραστηριότητες του Γραφείου της Επιτρόπου.

Όλο το υλικό που εκπονήθηκε είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του προγράμματος http://traingrcy.law.uoa.gr/moodle/

Αποτελέσματα του έργου

Οι εποπτικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα μέσω της κατάρτισης που έτυχαν οι εκπαιδευόμενοι, αφού οι ίδιοι είναι τώρα σε θέση να εκπαιδεύσουν άλλα άτομα της επαγγελματικής τους ομάδας.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαστές, δικηγόροι και υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων επωφεληθήκαν από το έργο μέσω γνώσεων και δεξιοτήτων για να εκτελέσουν αυτόν τον νέο ρόλο και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το νέο νομικό πλαίσιο. Θα επωφεληθούν επίσης από την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μέσω των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και μέσω του δικτύου που δημιουργήθηκε και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας θα ωφεληθούν έμμεσα από το πρόγραμμα μέσω του υλικού που ετοιμάστηκε και είναι διαθέσιμο σε όλους.

Υλικό κατάρτισης (Μάρτιος 2019):

Πρόγραμμα

Παρουσίαση μέρος Ι
 • Ρόλος, προσόντα και καθήκοντα του DPO
 • Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
 • Αρχείο δραστηριοτήτων

Παρουσίαση μέρος ΙΙ
 • Επιτήρηση στο χώρο εργασίας και χρήση βιομετρικών δεδομένων
 • Συγκατάθεση
 • Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες
 • Δράσεις της Επιτρόπου και διοικητικοί έλεγχοι

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία
Last update: 2/4/2020
   This programme is funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

   The content of this description represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.




Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat TRAIN-GR-CY_Πρόγραμμα_27-28_March.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Presentation march Day 1 PDPC CY.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Presentation march Day 2 PDPC CY.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρότυπο κώδικα πρακτικής_FINAL.pdf


Back To Top