Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εγκατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) και ο ρόλος των Διαχειριστικών Επιτροπών και Εταιρειών Διαχείρισης, σε πολυκατοικίες

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εγκατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) και ο ρόλος των Διαχειριστικών Επιτροπών και Εταιρειών Διαχείρισης, σε πολυκατοικίες για την επεξεργασία δεδομένων

Εν όψει του γεγονότος ότι, συνεχίζουν να λαμβάνονται καθημερινά πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) αλλά και τον ρόλο των Διαχειριστικών Επιτροπών και των Εταιρειών Διαχείρισης σε πολυκατοικίες, κρίνω σκόπιμο να ενημερώσω εκ νέου για τα κάτωθι:

Οι διατάξεις του Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση εγκατάστασης ΚΚΒΠ σε ιδιωτικούς χώρους (όπως οικίες/πολυκατοικίες), διότι η επεξεργασία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και αφορά σε δραστηριότητες προσωπικές ή οικιακές. Η εμβέλεια καταγραφής όμως του ΚΚΒΠ, δεν πρέπει να είναι εκτός της περιμέτρου του ιδιωτικού χώρου. Σε πολυκατοικίες η χρήση ΚΚΒΠ από ένα ένοικο δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ιδιωτική ζωή των άλλων. Σε περίπτωση όπου ΚΚΒΠ το οποίο έχει εγκατασταθεί από ένοικο επηρεάζει την ιδιωτική ζωή των άλλων, τα παράπονα εξετάζονται από την Αστυνομία Κύπρου, καθώς το Γραφείο μου δεν έχει εξουσία να εισέρχεται σε ιδιωτικές κατοικίες ώστε να είναι σε θέση να εξετάσει τις εικόνες που καταγράφονται από το ΚΚΒΠ. Στην περίπτωση που το ΚΚΒΠ θα εγκατασταθεί από τη διαχειριστική επιτροπή, η εμβέλεια καταγραφής του θα πρέπει να περιορίζεται σε κοινόχρηστους χώρους μετά από απόφαση των ενοίκων που συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

Με βάση τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (ΚΕΦ.224), όπως τροποποιήθηκε, στο Μέρος ΙΙΑ «Κοινόκτητες Οικοδομές», στο άρθρο 38ΚΣΤ (2)(γ) αναφέρεται ότι, «η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τη συντήρηση και διαχείριση της κοινόκτητης οικοδομής.»

Συνεπώς, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και οι Εταιρείες Διαχείρισης είναι οι εκτελούντες την επεξεργασία, όπως ορίζονται από τον ΓΚΠΔ. Η αρχική συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των ενοίκων ή/και των ιδιοκτητών, για σκοπούς διαχείρισης της πολυκατοικίας, γίνεται αποκλειστικά από την Διαχειριστική Επιτροπή. Οι Εταιρείες Διαχείρισης, ως εκτελούντες την επεξεργασία, επεξεργάζονται τα απαραίτητα δεδομένα στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

Επίσης, κρίνω σκόπιμο να υπενθυμίσω τα κάτωθι:

Τα δεδομένα εικόνας και ήχου αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η καταγραφή εικόνας και ήχου αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία για να είναι νόμιμη πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας Ν. 125(Ι)/2018. Η λήψη εικόνας με τη χρήση ΚΚΠΒ επιτρέπεται μόνο αν δεν υπάρχει λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την πραγματοποίηση του σκοπού.

Παραδείγματα όπου επιτρέπεται η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΠΒ:
· Είσοδος/έξοδος κτηρίου
· Έξω από ανελκυστήρα, απομονώνοντας την εικόνα αποκλειστικά σ’ αυτό
· Πάνω από συσκευή πληρωμής μέσω κάρτας ή/και ταμειακή μηχανή, απομονώνοντας την εικόνα αποκλειστικά σ’ αυτό
· Χώρος στάθμευσης πολυκατοικιών μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής

Παραδείγματα όπου δεν επιτρέπεται η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΠΒ:
· Τουαλέτες
· Διαδρόμους
· Χώρους αναμονής
· Μέσα στον ανελκυστήρα
· Εσωτερικός/εξωτερικός χώρος εστίασης καφετέριας, εστιατορίου, κλπ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχεται η προσωπική συμπεριφορά, οι προσωπικές επαφές και η αποδοτικότητα των ατόμων μέσω τέτοιων συστημάτων.

Η σήμανση με τη χρήση προειδοποιητικών πινακίδων είναι υποχρεωτική. Οι προειδοποιητικές πινακίδες θα πρέπει να είναι σε εμφανή μέρη, επαρκείς σε αριθμό και ευδιάκριτες προς τα άτομα που καταγράφονται. Στις εν λόγω πινακίδες πρέπει να αναγράφεται (α) ότι γίνεται βιντεογράφηση, (β) ο σκοπός της βιντεογράφησης και (γ) τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, βάσει του ΓΚΠΔ, άτομα τα οποία καταγράφονται από ΚΚΒΠ μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης.

Τα δεδομένα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, πάντα σε σχέση με το σκοπό που εξυπηρετούν.

Στις περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση ΚΚΒΠ ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων, απαιτείται η διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου πριν την επεξεργασία, με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

26 Οκτωβρίου 2021

Back To Top