Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)

Το ΕΣΠΔ συστάθηκε δυνάμει του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 4 Μαΐου 2016. Είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Το ΕΣΠΔ συστάθηκε με τον ΓΚΠΔ και έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Μέλος της Κύπρου στο ΕΣΠΔ είναι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κα. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου.

Το ΕΣΠΔ επικουρείται από Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον ΕΕΠΔ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ καθορίζονται σε υπόμνημα συνεργασίας.

Αποστολή

Στόχος του ΕΣΠΔ είναι η διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και της ευρωπαϊκής οδηγίας για την επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει τη δυνατότητα να εκδίδει γενικά έγγραφα καθοδήγησης προκειμένου να διευκρινίζει τους όρους των ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους ενδιαφερόμενους φορείς μια συνεκτική ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.
Έχει επίσης εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του ΓΚΠΔ να εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις που αφορούν στις εθνικές εποπτικές αρχές με σκοπό τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής.
Ενεργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις κατευθυντήριες αρχές του.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα

 • Παρέχει γενική καθοδήγηση (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων αρχών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών) για την αποσαφήνιση της νομοθεσίας·
 • παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες προτάσεις νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • εκδίδει πορίσματα συνεκτικότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις προστασίας δεδομένων· και
 • προωθεί τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

  Εκδίδει επίσης ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές μας, η οποία δημοσιεύεται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  Κατευθυντήριες αρχές
 • Ανεξαρτησία και αμεροληψία
 • Χρηστή διακυβέρνηση, ακεραιότητα και ορθή διοικητική συμπεριφορά
 • Συλλογικότητα
 • Συνεργασία
 • Διαφάνεια
 • Αποτελεσματικότητα και εκσυγχρονισμός
 • Προορατικότητα

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΣΠΔ.

  Αρμοδιότητες του ΕΣΠΔ

  Αντί να απαντά σε συγκεκριμένα μεμονωμένα αιτήματα, το ΕΣΠΔ εκδίδει γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Στις 25 Μαΐου 2018 το ΕΣΠΔ ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 σε σχέση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.


  Το ΕΣΠΔ καταρτίζει επίσης περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (βλέπετε επίσης σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Γραφείου).

  Το ΕΣΠΔ δεν παρέχει μεμονωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι τα άτομα ή οι οργανισμοί που έχουν ερωτήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καλούνται να συμβουλεύονται τον δικτυακό τόπο της Εποπτικής Αρχής της χώρας στην οποία εδρεύουν (για κράτη μέλη της ΕΕ: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_el.).

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB).


  Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  • Προσωρινή ιστοσελίδα της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (που περιλαμβάνει τις τελευταίες γνώμες και καθοδηγητικές γραμμές):  • Αντίγραφο της παλαιάς ιστοσελίδας της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (που περιλαμβάνει τις παλαιές γνώμες της ομάδας).


 • Back To Top