Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έγινε στο Στρασβούργο το 1981 με σκοπό την εξασφάλιση σε κάθε φυσικό πρόσωπο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του και ιδιαίτερα της ιδιωτικής του ζωής και την προστασία του έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Η Κυπριακή Δημοκρατία επυκύρωσε τη Σύμβαση με το Νόμο 28(ΙΙΙ) του 2001.

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981 προβλέπει για την δημιουργία Αρχής Ελέγχου και τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες που δεν είναι μερη στη Σύμβαση. Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε το Πρωτόκολλο με το Νόμο 30(ΙΙΙ) του 2003.

Συστάσεις και Ψηφίσματα της Επιτροπής των Υπουργών
Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει εκδώσει αριθμό Συστάσεων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που απευθύνονται προς τα Κράτη-μέλη και τα καλούν να λάβουν μέτρα για κοινοποίηση, σε όλους τους ενδιαφερόμενους των αρχών που περιλαμβάνονται σ’αυτές και για υιοθέτηση τους στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές.

Εκθέσεις, γνώμες και κατευθυντήριες γραμμές
Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Σύμβασης 108 υιοθέτησε εκθέσεις, γνώμες και κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ατόμων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ

1. Εγχειρίδιο σχετικά µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Στις 25/5/2018 δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του εγχειρίδιου σχετικά µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για την αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου που είχε εκδοθεί το 2014.

Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία µε τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στόχος του εγχειριδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων σε θέματα κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφού φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως βασική αναφορά για τους αναγνώστες. Απευθύνεται σε µη εξειδικευμένους νομικούς, σε δικαστές, στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και σε άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αποτελεί ένα πρώτο σημείο αναφοράς σε θέματα προστασίας των δεδομένων βάσει τόσο του ενωσιακού δικαίου όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και εξηγεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω τομέα δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, της ΕΣΔΑ και της εκσυγχρονισμένης Σύμβασης του ΣτΕ για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Σύμβαση 108).

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών.

Για να κατεβάσετε το αντίγραφο του Εγχειρίδιου σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ.

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ «BIG DATA»

Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Σύμβασης 108 υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2017 κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ατόμων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στον κόσμο των Big Data.

Τα Big Data είναι ένας όρος που δηλώνει την αναπτυσσόμενη ικανότητα της τεχνολογίας να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να εξάγει σε ταχείς ρυθμούς νέες και προγνωστικές γνώσεις από μεγάλο όγκο και ποικιλία δεδομένων. Όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα κύρια θέματα δεν αφορούν μόνο τον όγκο, την ταχύτητα και την ποικιλία των δεδομένων που επεξεργάζονται, αλλά και την ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση λογισμικών που επιτρέπουν την εξαγωγή νέων και προγνωστικών γνώσεων για σκοπούς λήψης αποφάσεων.

Τα Big Data αποτελούν μια νέα προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και αναλύονται οι πληροφορίες. Τα Big Data - το οποία επωφελούνται από την αλληλεπίδραση με άλλες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) και το cloud computing - αποτελούν πηγή σημαντικής αξίας και καινοτομίας για την κοινωνία, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, τις επιδόσεις του δημόσιου τομέα και την κοινωνική συμμετοχή.

Οι πολύτιμες αυτές γνώσεις που παρέχουν τα Big Data αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη κοινωνία και τον τρόπο οργάνωσης της. Οι γνώσεις αυτές όμως δυνατό να έχουν άμεσο αντίκτυπο στα άτομα και στα δικαιώματά τους όσον αφορά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Οι πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι ενδεχόμενοι συνεργάτες τους (εκτελούντες την επεξεργασία) για να αποτρέψουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των Big Data στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες, κυρίως όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.


Διακήρυξη της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ασφάλειας και ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο χώρο του διαδικτύου
(Declaration of the Committee of Ministers on protecting the dignity, security and privacy of children on the Internet)


Η Κύπρος επικύρωσε το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Back To Top