Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Γνώμες/ Οδηγίες Επιτρόπου


Οι πιο κάτω Γνώμες εκδίδονται από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 58(3)(β) του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Με βάση τον Κανονισμό ο Επίτροπος έχει εξουσία να εκδίδει, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, γνώμες προς το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση ή, προς άλλα όργανα και οργανισμούς, καθώς και προς το κοινό, για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Οι πιο κάτω Οδηγίες εκδόθηκαν από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 23(ι) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001.

Οι Οδηγίες του Επιτρόπου είναι δεσμευτικές.

Με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), οι πιο κάτω Οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την αντικατάσταση τους όπου χρειάζεται.

  • Βίντεο-παρακολούθηση (Οδηγία του 2004)
  • Εργασιακές Σχέσεις (Οδηγία του 2005)
  • Χρήση του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων (Οδηγία του 2007)
  • Οδηγία για απ’ ευθείας εμπορική προώθηση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών µε ηλεκτρονικά μέσα (Οδηγία του 2011)
  • Βιντεο-παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους από Τοπικές Αρχές (Οδηγία του 2016)
  • Οδηγία προς Τραπεζικούς Οργανισμούς για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος διατήρησης δεδομένων (Οδηγίες Αρ.1/2017 και Αρ.2/2017)
  • Οδηγία για την πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων (Αρ.3/2017)
  • Οδηγία για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης από τους υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα (Αρ. 4/2017)
  • Οδηγία για το χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων που αφορούν στην υγεία (2018)
  • Οδηγίες για την αποστολή μηνυμάτων και διενέργεια κλήσεων πολιτικού περιεχομένου / προώθησης υποψηφιοτήτων (2021)

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Directive-Employment_el(1).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Internet&MobilePhoneUse.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Direct marketing directions.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CCTV local auth 2016.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες προς ΑΠΙ για χρονικό διάστημα διατήρησης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες 3-2017 για πολιτικές διαφημίσεις.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες 4-2017 για δικαίωμα πρόσβασης υπαλληλών στη δημόσια υπηρεσία.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Directive-VideoSurveillance_el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγία για χρόνο διατήρησης δεδομένων υγείας 2018.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γνώμη 1-2018 προς συντεχνίες.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γνώμη 2-2018 για ΚΚΒΠ και βιομετρικά στο χώρο εργασίας.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2019-access to email accounts by the employer.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ερμηνεία του άρθρου 10 του ΓΚΠΔ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γνώμη 1-2020 - Επιτήρηση των εξ αποστάσεως εξετάσεων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πολιτική επικοινωνία - προώθηση υποψηφιοτήτων 2021.pdf


Back To Top