Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


ENGLISH


Τι είναι η γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), εισάγει την υποχρέωση γνωστοποίησης στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ή σε περίπτωση διασυνοριακής παραβίασης στην Επικεφαλής Αρχή) της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την γνωστοποίηση της παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση.

Παρόμοιες υποχρεώσεις γνωστοποίησης υφίστανται για τους πάροχους δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζονται στον Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (112(I)/2004), άρθρο 98Α.

Η νέα απαίτηση γνωστοποίησης έχει πολλά οφέλη. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορούν, κατά την γνωστοποίηση στον Επίτροπο, να λάβουν συμβουλές σχετικά με το εάν τα επηρεαζόμενα άτομα πρέπει να ενημερωθούν. Πράγματι, ο Επίτροπος μπορεί να συμβουλέψει ή να διατάξει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την παραβίαση. Η γνωστοποίηση παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της παραβίασης και τα βήματα που μπορούν να λάβουν τα άτομα για να προστατευθούν από τις πιθανές συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η γνωστοποίηση παραβίασης πρέπει να θεωρείται ως ένα εργαλείο που ενισχύει τη συμμόρφωση σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι η παράλειψη γνωστοποίησης της παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων ή στον Επίτροπο μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων στον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΓΚΠΔ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του ΓΚΠΔ στον τομέα αυτό. Οι κατευθυντήριες γραμμές εξηγούν πότε η γνωστοποίηση της παραβίασης είναι υποχρεωτική, ποιες είναι οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ αναφορικά με τη γνωστοποίηση των παραβιάσεων και κάποια από τα μέτρα που να λαμβάνουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες, προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες υποχρεώσεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν επίσης παραδείγματα διαφόρων τύπων παραβιάσεων και παραδείγματα σεναρίων για το ποιος πρέπει να ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπετε τις κατευθυντήριες γραμμές, διαθέσιμες στα ελληνικά και στα αγγλικά (6ης Φεβρουαρίου 2018).


Έντυπο γνωστοποίησης περιστατικών παραβίασης

Για τη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης στον Επίτροπο, σε συμμόρφωση με τη σχετική υποχρέωση του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο.

Το έντυπο υποβάλλεται στην ελληνική, ενώ είναι διαθέσιμο και σε αγγλική έκδοση, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το περιστατικό αφορά διασυνοριακή επεξεργασία.

Για τη συμπλήρωση της φόρμας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο τέλος της εκάστοτε γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες σε περιπτώσεις που δεν είστε βέβαιοι τι πρέπει να συμπληρώσετε σε κάποιο πεδίο μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Η Γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: commissionerdataprotection.gov.cy

Για γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 44(Ι)/2019 (εναρμονιστικός Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680), από τις Αρμόδιες Αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, υπάρχει ειδικό έντυπο στο σχετικό μέρος της ιστοσελίδας.


Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταία ενημέρωση: 26/8/2020

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Guidelines on data breach notification ENG.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Data breach notification form ENG v3.xlsx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Έντυπο γνωστοποίησης παραβίασης ελλ v3.xlsx


Back To Top