Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Οδηγίες της Επιτρόπου για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης από τους υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα (Αρ. 4/2017)
- ΑΠΟΦΑΣΗ Αναφορικά με εγκατάσταση ΚΚΒΠ το οποίο καταγράφει και ήχο στα γραφεία της εταιρείας GAN DIRECT INSURANCE LTD (24/5/18)
- Γνώμη 2/2017 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στην εργασία (08/07/2017)
- Γνώμη 2/2018 της Επιτρόπου για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων (19/10/2018).
- Γνώμη 1/2019 αναφορικά με πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπαλλήλων και πρώην υπαλλήλων (17/5/2019)
- 02.10.2012 – Απόφαση: Απαγόρευση χρήσης συστημάτων επεξεργασίας δακτυλικών αποτυπωμάτων για σκοπούς ελέγχου του ωραρίου του προσωπικού
- Γνώμη 1/2018 της Επιτρόπου προς τις συντεχνίες, αναφορικά με την κοινοποίηση από τους εργοδότες ονομαστικής κατάστασης με τον μισθό και το ποσό της εισφοράς που αποκόπτεται από τους υπαλλήλους (18/7/2018)
- Χρήση Πολυγράφου (Polygraph testing) κατά τη διαδικασία πρόσληψηςκαι στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων (Νοέμβριος 2016)
- Οδηγία Επιτρόπου για τις Εργασιακές Σχέσεις (Οδηγία του 2005)
- 22.05.2017: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: απόρριψη προσφυγής αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων
- Χρηματική ποινή στις Εταιρείες Louis αναφορικά με βαθμολόγηση αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford 12.10.2019


Back To Top