Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Συγκατάθεση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε Κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του ΓΚΠΔ σχετικά με την συγκατάθεση: Κατευθυντήριες γραμμές 05/2020 για τη συγκατάθεση/ Guidelines 05/2020 on consent – (αναθεωρημένη έκδοση με ημερ. 04/05/2020 στα αγγλικά).

Οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στις αλλαγές που επιφέρει ο ΓΚΠΔ , παρέχοντας πρακτικές οδηγίες για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και βασιζόμενοι στη γνωμοδότηση 15/2011 της Ομάδας του Άρθρου 29 σχετικά με τη συγκατάθεση.

Στις κατευθυντήριες γραμμές θα βρείτε πληροφορίες για:

  • Τι αποτελεί έγκυρη συγκατάθεση (ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επίγνωση ένδειξη βουλήσεως)
  • Τρόποι με τους οποίους λαμβάνεται η συγκατάθεση
  • Τρόποι με τους οποίους αποσύρεται η συγκατάθεση
  • Συγκατάθεση που αφορά στα παιδιά
  • Συγκατάθεση μέσα στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας
  • Συγκατάθεση που λήφθηκε πριν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ
Back To Top