Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Γραφείου
Email dpodataprotection.gov.cy


Contact details of the Data Protection Officer (DPO) of the Commissioner’s Office
Email dpodataprotection.gov.cy
Back To Top