Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Γραφείου της Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «το Γραφείο»)


  1. Εισαγωγή
  Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δικαίωμα υψίστης αξίας. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

  Στις 25.05.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, ο οποίος αυστηροποίησε το πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Κανονισμός» κι ευρέως γνωστός ως General Data Protection Regulation - «GDPR»).

  Η παρούσα Πολιτική θεσπίστηκε για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Γραφείου που απορρέει από το Άρθρο 13 του Κανονισμού, να παρέχει στους πολίτες πληροφόρηση, πώς χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει / διατηρεί, υπό την ιδιότητα και το ρόλο του ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

  2. Όροι
  Σύμφωνα με την ερμηνεία του Κανονισμού:

  · «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (στο εξής «ΔΠΧ») είναι η κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, ενώ
  · «επεξεργασία» είναι η κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  · «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  · «Εκτελών την Επεξεργασία» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κατά εντολή και για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
  · «Υποκείμενο των Δεδομένων» (στο εξής «ΥΤΔ») είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.
  · «Aποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
  · «Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

  3. Επεξεργασία ΔΠΧ από το Γραφείο
  Το Γραφείο επεξεργάζεται ΔΠΧ στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και εταιρείες/ οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Το Γραφείο έχει πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ και σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποστολής του και την άσκηση των εξουσιών του, χωρίς να δύναται να του αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο, εξαιρουμένου μόνο του δικηγορικού απορρήτου.

  Το Γραφείο προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία ΔΠΧ στις πιο κάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:  i. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με παράπονα / καταγγελίες

    Η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς διεξαγωγής έρευνας και εξέτασης αιτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών που υποβάλλονται από ΥΤΔ και σχετίζονται με παραβίαση της νομοθεσίας για την επεξεργασία ΔΠΧ.

    Το Γραφείο συλλέγει τα ΔΠΧ απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή από τους καταγγελλόμενους.

    Η νομική βάση μπορεί να αντληθεί από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του Κανονισμού, δυνάμει των οποίων το Γραφείο επεξεργάζεται και αποκτά πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και προς το δημόσιο συμφέρον / άσκηση Δημόσιας εξουσίας, ως απορρέουν από τον Κανονισμό και την εθνική νομοθεσία περιλαμβανομένων των Άρθρων 98Α, 99, 100, 101, 105 και 106 του Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν.112(I)/2004).

    Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του παραπονούμενου και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που πιθανώς αποκαλύψει ο παραπονούμενος τα οποία σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του σε σχέση με την καταγγελία (π.χ οικονομικά, επαγγελματικά, δεδομένα υγείας κ.α) καθώς και ΔΠΧ αναφορικά με τον Καθ' ου το Παράπονο.

  ii. Επεξεργασία δεδομένων κατά τους ελέγχους

    Αφορά στην εκπλήρωση καθηκόντων εποπτείας του Γραφείου ώστε να παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή του Κανονισμού, την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης των διαφόρων οντοτήτων με τον Κανονισμό, την καταγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται και την παρακολούθηση των διορθωτικών μέτρων που εφαρμόζονται. Το Γραφείο συλλέγει τα ΔΠΧ από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, τους εκτελούντες την επεξεργασία και από τρίτες πηγές όπως π.χ. από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

    Η νομική βάση μπορεί να αντληθεί από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του Κανονισμού, δυνάμει των οποίων το Γραφείο επεξεργάζεται και αποκτά πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και προς το δημόσιο συμφέρον / άσκηση Δημόσιας εξουσίας. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα Άρθρα 57 και 58 του Κανονισμού.

    Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι: Ονοματεπώνυμο, θέση, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και πληροφορίες που αφορούν στους υπαλλήλους των ελεγχόμενων οντοτήτων, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας συνεργατών, πελατών ή υπαλλήλων αυτών.

    Στα πλαίσια του ελέγχου δυνατό να συλλεγούν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ΥΤΔ που συνδέονται με την υπό εξέταση υπόθεση και/ή προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ελεγχόμενη οντότητα για έλεγχο της νομιμότητας της επεξεργασίας στην οποία προβαίνει.

  iii. Επεξεργασία δεδομένων Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO)

    Σκοπός είναι η τήρηση Μητρώου Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων από το Γραφείο ώστε να διασφαλίζεται η απευθείας επικοινωνία με τον DPO, ο οποίος ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας και συνεργασίας με το Γραφείο (μεταξύ άλλων σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, ενημέρωσης για συμμόρφωση, λήψης πληροφοριών). Το Γραφείο συλλέγει τα ΔΠΧ απευθείας από τους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων ή από τον εργοδότη τους, (υπεύθυνο επεξεργασίας / εκτελών την επεξεργασία)

    Η νομική βάση μπορεί να αντληθεί από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του Κανονισμού, δυνάμει των οποίων το Γραφείο επεξεργάζεται και αποκτά πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και προς το δημόσιο συμφέρον / άσκηση Δημόσιας εξουσίας. Το εν λόγω καθήκον απορρέει από τα Άρθρα 37(7) και 39(1)(δ) και (ε) του Κανονισμού.

    Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι: Ονοματεπώνυμο, θέση υπεύθυνος επεξεργασίας / εκτελών την επεξεργασία και στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

  iv. Άλλες Επεξεργασίες δεδομένων που επιβάλλονται δυνάμει του Κανονισμού

    Ο Κανονισμός επιβάλει διάφορες υποχρεώσεις στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, μεταξύ άλλων υποβολή στο Γραφείο διαφόρων εκθέσεων, μελετών, γνωστοποιήσεων και αιτημάτων όπως:

  · Εκτιμήσεις Αντικτύπου: Με βάση το Άρθρο 36 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να συμβουλευτεί το Γραφείο πριν ξεκινήσει την επεξεργασία. Το Γραφείο στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του δίδει γραπτή συμβουλή σε σοβαρές περιπτώσεις και ενδέχεται να απευθύνει προειδοποίηση για αναστολή της επεξεργασίας ή να επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της επεξεργασίας.
  · Γνωστοποιήσεις Παραβιάσεων ΔΠΧ: Το Άρθρο 33 του Κανονισμού επιβάλλει την γνωστοποίηση παραβιάσεων ΔΠΧ στο Γραφείο. Σκοπός είναι η λήψη γνώσης και αξιολόγηση των γνωστοποιηθέντων παραβιάσεων και παροχή συμβουλών/κατευθύνσεων προς τον οργανισμό που προέβη στη γνωστοποίηση.
  · Συνδυασμός Συστημάτων αρχειοθέτησης δημόσιων αρχών ή φορέων: Σκοπός είναι η αξιολόγηση αιτημάτων που υποβάλλονται από διάφορες αρχές / φορείς δυνάμει του άρθρου 10 του Ν. 125(1)/2018 για συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης και η παροχή σχετικής έγκρισης από το Γραφείο.

    Η νομική βάση μπορεί να αντληθεί από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του Κανονισμού, δυνάμει των οποίων το Γραφείο επεξεργάζεται και αποκτά πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και προς το δημόσιο συμφέρον / άσκηση Δημόσιας εξουσίας. Το εν λόγω καθήκον απορρέει από τα Άρθρα 33 και 36 του Κανονισμού και το άρθρο 10 του Ν. 125(Ι)/2018.

    Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι: ονοματεπώνυμο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και/ή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων που σύνταξε / υπέβαλε τα σχετικά έγγραφα στο Γραφείο.

   v. Επεξεργασία ΔΠΧ για τους σκοπούς Διαγωνισμών και Προσφορών

     Η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς διενέργειας διαγωνισμών σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 και για την τήρηση σχετικού αρχείου. Το Γραφείο συλλέγει τα ΔΠΧ από τους προσφοροδότες για σκοπούς κατακύρωσης του Διαγωνισμού, ανάθεσης και υλοποίησης της σύμβασης, εντοπισμού τυχόν παραβιάσεων και για σκοπούς διαφάνειας.

     Η νομική βάση μπορεί να αντληθεί από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(γ) και (ε) του Κανονισμού, δυνάμει των οποίων το Γραφείο επεξεργάζεται και αποκτά πρόσβαση σε όλα τα ΔΠΧ που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του και προς το δημόσιο συμφέρον / άσκηση Δημόσιας εξουσίας. Το εν λόγω καθήκον απορρέει από τον περί Ρύθμισης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, ως τροποποιήθηκε.

     Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι: Στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, βιογραφικά υπαλλήλων προσφοροδότη.

    vi. Κλειστό Κύκλωμα Βιντεο-παρακολούθησης - CCTV

      Το Γραφείο έχει εγκατεστημένες δύο κάμερες βίντεο-παρακολούθησης για σκοπούς ασφαλείας, μία στην είσοδο και μία στην έξοδο κινδύνου. Οι κάμερες λαμβάνουν εικόνες του προσωπικού και των επισκεπτών, κατά την είσοδό τους στο Γραφείο ή κατά την έξοδό τους από την έξοδο κινδύνου, (σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης).

      Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(στ) του Κανονισμού προς εκπλήρωση του εννόμου συμφέροντος του Γραφείου. Οι εικόνες διατηρούνται για 2 εβδομάδες.

    vii. Επεξεργασία ΔΠΧ συμμετεχόντων / συνεργατών / εισηγητών επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων που διοργανώνει το Γραφείο
      Το Γραφείο συλλέγει και επεξεργάζεται ΔΠΧ των πιο πάνω προσώπων στο πλαίσιο της διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων.

      Η νομική βάση της επεξεργασίας αντλείται από τις διατάξεις του Άρθρου 6(1)(στ) του Κανονισμού προς εκπλήρωση του εννόμου συμφέροντος του Γραφείου.

      Τα ΔΠΧ που κατά κανόνα συλλέγονται είναι: ονοματεπώνυμο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας.

    4. Αποδέκτες δεδομένων
    Κατά κανόνα δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το Γραφείο έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί τα δεδομένα των υποκειμένων σε τρίτους στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του. Για παράδειγμα, μπορεί να καταστεί αναγκαίο να μοιραστεί, το Γραφείο, ΔΠΧ με άλλες δημόσιες Αρχές ή ομόλογες εποπτικές αρχές, ή Δικαστικές Αρχές, Αρχές επιβολής του νόμου και Νομική Υπηρεσία αν επιβάλλεται από το νόμο ή στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, ή κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών, αιτημάτων ή ελέγχων. Μπορεί επίσης να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών με εμπειρογνώμονα που παρέχει υπηρεσίες στο Γραφείο, στο πλαίσιο της εκτέλεσης, των δυνάμει σύμβασης, καθηκόντων του.

    Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το Γραφείο συνεργάζεται και διατηρεί σχέση αμοιβαίας συνδρομής με τις ομόλογες εποπτικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διερεύνηση καταγγελιών και τη διενέργεια ελέγχων. Σε τέτοια περίπτωση πιθανόν να υπάρχει ανταλλαγή ΔΠΧ μεταξύ των εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών εάν σχετίζονται με την καταγγελία ή τον έλεγχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογής του Μηχανισμού Συνεκτικότητας (Κεφάλαιο VII του Κανονισμού), αποδέκτης προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board).

    Επίσης όταν κατά περίπτωση το Γραφείο αναθέτει σε συνεργάτες του την διενέργεια ελέγχων για λογαριασμό του, επιβάλλονται μέσω των όρων της σχετικής σύμβασης και στους εντεταλμένους συνεργάτες οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία των ΔΠΧ προκειμένου να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

    5. Χρόνος Τήρησης ΔΠΧ
    Η χρονική διάρκεια διατήρησης των ΔΠΧ, από το Γραφείο, αποφασίζεται ανάλογα με κάθε επιδιωκόμενο σκοπό και καθορίζεται στην πολιτική διατήρησης των δεδομένων. Για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου λαμβάνονται υπόψη επιβαλλόμενες υποχρεώσεις από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία καθώς και οι πρόνοιες του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου Ν. 208/1991 και άλλοι κανόνες ή εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, οι οποίες έτυχαν προηγούμενης διαβούλευσης με το Γραφείο.

    Σύστημα Internal Market Information / IMI: Τα ΔΠΧ των διασυνοριακών υποθέσεων οι οποίες εξετάστηκαν με βάση τη διαδικασία συνεργασίας και συνεκτικότητας του Κανονισμού διατηρούνται στο σύστημα Internal Market Information για περίοδο 6 μηνών μετά το κλείσιμο της διοικητικής διαδικασίας συνεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνατό να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, μετά την πάροδο των 6 μηνών, κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής με την συγκατάθεση του υποκειμένου, για σκοπούς απόδειξης της ανταλλαγής δεδομένων ή λόγους δημοσίου συμφέροντος. Τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα στα 3 χρόνια μετά το κλείσιμο της διοικητικής διαδικασίας συνεργασίας.

    Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική του συστήματος συνεργασίας και συνεκτικότητας (Internal Market Information System) στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_en.htm

    6. Δικαιώματα ΥΤΔ
    Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας τα ΥΤΔ έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα τηρουμένων πάντοτε των περιορισμών που τίθενται από την κατά περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας:

    6.1. Δικαίωμα πρόσβασης

    Τα ΥΤΔ έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες για την επεξεργασία των ΔΠΧ από το Γραφείο καθώς και αντίγραφα εγγράφων που περιλαμβάνουν ΔΠΧ τους. Μπορούν να ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τον χρόνο φύλαξης τους, τους αποδέκτες καθώς και την προέλευσή τους.

    6.2 Δικαίωμα διόρθωσης

    Τα ΥΤΔ έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διόρθωση/ επικαιροποίηση/ συμπλήρωση ανακριβών ΔΠΧ που τους αφορούν.

    6.3 Δικαίωμα διαγραφής

    Τα ΥΤΔ έχουν το δικαίωμα διαγραφής των ΔΠΧ τους το οποίο θα ικανοποιείται υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 17 του Κανονισμού, όπως για παράδειγμα εφόσον δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διατήρησή τους.

    6.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

    Τα ΥΤΔ έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν περιορισμό της επεξεργασίας - (α) όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθενται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητούν αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνονται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνονται στην επεξεργασία.

    6.5 Δικαίωμα γνωστοποίησης

    Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν νόμιμα τα προσωπικά του δεδομένα και ενημερώνει αναλόγως το υποκείμενο των δεδομένων.

    6.6 Δικαίωμα στη φορητότητα

    Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο εάν το Γραφείο επεξεργάζεται τα ΔΠΧ με βάση τη συγκατάθεση των ΥΤΔ ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη, και αφορά μόνο τα ΔΠΧ που έχουν παραχωρήσει τα ίδια τα ΥΤΔ. Σε τέτοια περίπτωση τα ΥΤΔ έχουν δικαίωμα να λάβουν χωρίς χρέωση τα ΔΠΧ που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να αιτηθούν, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει το Γραφείο τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

    6.7 Δικαίωμα Εναντίωσης

    Τα ΥΤΔ έχουν το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία των ΔΠΧ που τους αφορούν, η οποία βασίζεται στο δημόσιο συμφέρον / άσκηση δημόσιας εξουσίας ή στο έννομο συμφέρον, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του. Σε αυτή την περίπτωση, σταματά η επεξεργασία των ΔΠΧ που τους αφορούν, εκτός εάν: υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών των ΥΤΔ ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

    7. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

    Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με το Γραφείο, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το:

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

    Διεύθυνση:

   Κυπράνορος 15, 1061 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
   Τ.Θ.23378, 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
    Τηλέφωνο: +357 22818456
    Φαξ: +357 22304565
    Email: commissioner@dataprotection.gov.cy

    8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

    Για την άσκηση των δικαιωμάτων των ΥΤΔ καθώς και για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία ΔΠΧ από το Γραφείο, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Γραφείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo dataprotection.gov.cy ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Γραφείου, Κυπράνορος 15, 1061 ΛΕΥΚΩΣΙΑ /Τ.Θ.23378, 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

    Νοείται, ότι το Γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει σε κάθε αίτημα, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, στις οποίες η εν λόγω προθεσμία μπορεί ευλόγως να παραταθεί λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή/και τον αριθμό των αιτημάτων.

    9. Πληρωμή τέλους

    Δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε τέλους για την άσκηση των δικαιωμάτων από τα ΥΤΔ.

    Ωστόσο, ενδέχεται να επιβληθεί εύλογο τέλος, εάν το αίτημά για πρόσβαση κρίνεται από το Γραφείο σαφώς αβάσιμο, καταχρηστικό ή υπερβολικό.

    10. Δικαίωμα καταγγελίας και προσφυγής

    Επίσης κάθε επηρεαζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα προσφυγής κατά Απόφασης του Γραφείου (Άρθρο 79 Κανονισμού και άρθρο 28 του Νόμου 125(Ι)/2018) ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

    Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τελευταία φορά αναθεωρήθηκε στις 13/1/2023.
   Back To Top