Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γνώμη 1/2009 σχετικά με τις προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες


Γνώμη 1/2009 σχετικά με τις προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας 2002/58/ΕΚ για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp159_el.pdf

Back To Top