Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Leonardo da Vinci


To Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Leonardo da Vinci

Τον Οκτώβριο 2009, το Γραφείο της Επιτρόπου θα έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει δυο συναδέλφους από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Πολωνίας, για περίοδο δύο εβδομάδων. Η επίσκεψη αυτή οργανώνεται στα πλαίσια του Προγράμματος Κινητικότητας Leonardo da Vinci, στο οποίο το Γραφείο της Επιτρόπου συμμετέχει ως Οργανισμός Υποδοχής. Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και απευθύνεται μεταξύ άλλων σε εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να διευρύνουν την επαγγελματική τους κατάρτιση, τόσο για το όφελος των ιδίων όσο και το όφελος των οργανισμών τους.

Για τους σκοπούς της επίσκεψης, οι συμμετέχουσες Αρχές συμφώνησαν σε μια ημερήσια ατζέντα, η οποία σχεδιάστηκε με βάση τους ιδιαίτερους τομείς προστασίας προσωπικών δεδομένων που εμπίπτουν στα καθήκοντα των επισκεπτόμενων λειτουργών.

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν γνώσεις, πρακτικές και εμπειρίες στην εφαρμογή της σχετικής με την προστασία των προσωπικών δεδομένων νομοθεσίας και θα τους δώσει την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τα όσα έμαθαν. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες θα διευρύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου και θα αποκτήσουν εμπειρία ως προς τον τρόπο με τον οποίο άλλες Αρμόδιες Αρχές λειτουργούν και χειρίζονται θέματα όμοια με αυτά που απασχολούν τη δική τους Αρχή.


The Office of the Commissioner for Personal Data Protection participates in the Leonardo da Vinci Mobility project

In October 2009, the Commissioner’s office will have the opportunity to host two colleagues from the Polish Data Protection Authority (GIODO Bureau), for a period of two weeks. This visit is organised in the framework of the Leonardo da Vinci Mobility Project, in which the Commissioner’s Office participates as a hosting Authority. This project is financed by the European Union as part of the European Lifelong Learning Programme and is addressed, among others, to experts who wish to broaden their vocational training to their personal benefit, as well as to their Organisation’s benefit.

For the purpose of the visit, the participating Authorities have agreed to an agenda, which was designed on the basis of the particular areas of data protection that fall within the visiting officers’ duties.

The project shall enable participants to exchange knowledge, practices and experiences in enforcing the relevant data protection legislation and it will give them the opportunity to put into practice what they have learned. As a result, the participants shall broaden their knowledge in the area of Community Law and gain experience on how other Competent Authorities function and deal with cases similar to the ones their Authority deals with.

Back To Top