Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Τύπου - Έλεγχος για τη διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων


Ανακοίνωση Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ) διεξάγει έρευνα σχετικά με την συμμόρφωση, σε εθνικό επίπεδο, των παροχέων τηλεπικοινωνιών και των παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη εθνική νομοθεσία για διατήρηση των δεδομένων κίνησης που έχει θεσπισθεί με βάση την Οδηγία 2002/58/ΕΚ για προστασία της ιδιωτικής ζωής στις τηλεπικοινωνίες και την Οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων.

Η έρευνα έχει ως πρωταρχικό στόχο να αναλύσει κατά πόσο και πως εφαρμόζονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στα κράτη-μέλη οι υποχρεώσεις για προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τις κατηγορίες των δεδομένων που διατηρούνται, τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης κατάχρησης και το χρονικό διάστημα διατήρησης τους.

Ο συγκεκριμένος τομέας έχει επιλεγεί λόγω του ότι οι υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων που προκύπτουν από την Οδηγία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο βασικό δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποχρεώσεις αυτές εμπερικλείουν κινδύνους όσο αφορά την επεξεργασία των δεδομένων κίνησης και απαιτούν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων και να αποφευχθεί η κατάχρηση τους. Το θέμα αυτό αποτελεί μια μεγάλη ανησυχία για την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29.

Η έρευνα θα διεξαχθεί μέσω ενός ερωτηματολόγιου το οποίο είναι κοινό για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με ερωτήσεις που εστιάζονται σε 10 τομείς στους οποίους η διατήρηση των δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν επί τόπου έλεγχοι, για πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της κατάστασης, που θα επικεντρωθεί σε πρακτικά προβλήματα.

Ως αποτέλεσμα της πρώτης Έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων που έχει εκδοθεί το Μάη του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 να μελετήσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής ερευνών σε συγκεκριμένους τομείς σε επίπεδο Ε.Ε. και να μελετήσει τη σύγκλιση των προτύπων (standards).

Σε διακήρυξή της της 25ης Νοεμβρίου 2004, η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 δήλωσε ότι η προώθηση εναρμονισμένης συμμόρφωσης με την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων είναι ένας από τους στρατηγικούς και μόνιμους στόχους της. Η διακήρυξη δίνει έμφαση στην σημασία των ελέγχων ως μέσο αύξησης της συμμόρφωσης. Η Ομάδα Εργασίας εξέφρασε την πρόθεσή της να συμβάλει σε μια πιο ενεργή στάση ως προς την διεξαγωγή ελέγχων και ανακοίνωσε ότι στα επόμενα χρόνια θα αναληφθούν/διεξαχθούν συντονισμένοι ελέγχοι σε όλη την Ε.Ε.

Το αποτέλεσμα της έρευνας θα αξιολογηθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. Με βάση τα αποτελέσματα, η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 πιθανό στη συνέχεια να αποφασίσει να εκδώσει περαιτέρω συστάσεις και πρακτική καθοδήγηση για τον τομέα ως σύνολο και να εντοπίσει τομείς για μελλοντική δράση, έχοντας ως στόχο την αύξηση της συμμόρφωσης με τον λιγότερο επαχθή τρόπο.

Back To Top