Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ENGLISH


Διαδικασία εξέτασης παραπόνων

Ποιος μπορεί να υποβάλει παράπονο;

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων (το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα) έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Επίτροπο, εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Παράπονο μπορεί επίσης να υποβληθεί από μη κερδοσκοπικούς φορείς ή οργανώσεις ή σωματεία ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως και στους καταστατικούς σκοπούς τους περιλαμβάνεται η προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ανάθεσης του παραπόνου από το υποκείμενο των δεδομένων.
  Πότε μπορώ να υποβάλω παράπονο στην Επίτροπο;

  Πριν υποβάλετε το παράπονο σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας (συνήθως τον καθ’ου το παράπονο) για την επίλυση του θέματός σας. Στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Τα στοιχεία των DPO είναι δημοσιευμένα, συνήθως, στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας.

  Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Επίτροπο.

  Πως υποβάλλω καταγγελία/ παράπονο στην Επίτροπο;

  Για την υποβολή παραπόνου υπάρχει ειδικό έντυπο παραπόνου, το οποίο συμπληρώνεται αναλόγως της περίπτωσης και υποβάλλεται στην Επίτροπο.

  Η Επίτροπος διαθέτει ειδικά έντυπα παραπόνου για τις εξής περιπτώσεις:
  Τύπου Α: Παράπονο για παραβίαση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ)
  Τύπου Β: Παράπονο για παραβίαση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτός από τα δικαιώματα).
  Τύπου Γ: Παράπονο που αφορά στην αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιδίως email ή sms (spam).


  Ποια είναι η διαδικασία εξέτασης παραπόνων;

  Κατά την εξέταση του παραπόνου θα ζητηθούν οι απόψεις/ θέσεις της Αρχής/ Οργανισμού/ Εταιρείας ή Προσώπου εναντίον του οποίου στρέφεται η καταγγελία που υποβάλατε. Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να ζητηθούν και πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα, όταν κρίνεται ότι αυτό θα βοηθήσει στην εξέταση του παραπόνου.

  Κατά την διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης σας, πιθανόν να αποκαλυφθεί η ταυτότητα σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε τρίτα πρόσωπα αν αυτό είναι απαραίτητο. Παρακαλώ ενημερώστε την Επίτροπο σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να κοινοποιηθεί κάποιο στοιχείο σας και για ποιο λόγο. Έχετε υπόψη ότι ανάλογα με τη φύση του παραπόνου σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων, πιθανό να μην είμαστε σε θέση να εξετάσουμε το παράπονο σας χωρίς την κοινοποίηση του συγκεκριμένου στοιχείου και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

  Μετά την διερεύνηση της υπόθεσης, θα ενημερωθείτε γραπτώς για το αποτέλεσμα της εξέτασης του παραπόνου σας.

  Η Επίτροπος εξετάζει κάθε παράπονο;

  Καταγγελίες που είναι αόριστες, αβάσιμες, ή υποβάλλονται καταχρηστικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ή ανωνύμως ή δεν περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία πιθανόν να μην εξεταστούν. Ο παραπονούμενος ενημερώνεται αναλόγως σε μια τέτοια περίπτωση.

  Επίσης, η Επίτροπος μπορεί να μην εξετάσει καταγγελία ή να διακόψει την εξέτασή της για λόγους δημόσιου συμφέροντος και γνωστοποιεί στο υποκείμενο των δεδομένων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τους λόγους για τη μη εξέταση ή για τη διακοπή της εξέτασης της καταγγελίας.

  Σε ποιο βαθμό εξετάζει η Επίτροπος τα παράπονα;

  Η Επίτροπος ερευνά, στο μέτρο που ενδείκνυται, το αντικείμενο κάθε παραπόνου. Επομένως, ο βαθμός εξέτασης κάθε παραπόνου εναπόκειται στην κρίση της (άρθρο 57 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

  Ποιες είναι οι εξουσίες της Επιτρόπου κατά την διερεύνηση των παραπόνων;

  Η Επίτροπος μπορεί να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των προστίμων) σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται.

  Μπορεί επίσης να παραπέμψει την υπόθεση στην Αστυνομία. Η Επίτροπος έχει εξουσία να γνωστοποιεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή/και στην Αστυνομία οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού ή του Νόμου 125(Ι)/2018, η οποία ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 του Νόμου 125(I)/2018.

  Μπορώ να ζητήσω από την Επίτροπο να μου επιδικάσει αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης;

  Όχι. Η Επίτροπος έχει αρμοδιότητα να επιβάλει διορθωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των προστίμων) σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, αλλά όχι να επιδικάσει αποζημιώσεις στα θιγόμενα υποκείμενα των δεδομένων.

  Με την απόφαση της Επιτρόπου, ο παραπονούμενος ο οποίος υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του Κανονισμού δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για τη ζημία που υπέστη και μπορεί να αξιώσει αποζημιώσεις ενώπιον του Πολιτικού Δικαστηρίου.

  Δικαίωμα προσφυγής

  Τόσο ο παραπονούμενος όσο και το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο (υπεύθυνος επεξεργασίας) έχουν το δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης του Επιτρόπου, βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015, εντός εβδομήντα πέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

  Διασυνοριακά παράπονα (Σύστημα IMI):

  Στις περιπτώσεις όπου το παράπονο αφορά διασυνοριακή επεξεργασία, καταχωρείται στο σύστημα Internal Market Information (IMI) με σκοπό τον χειρισμό του με βάση τις διαδικασίες συνεργασίας και συνεκτικότητας του κεφαλαίου VII του Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ).


  Για την υποβολή παραπόνου πατήστε εδώ.

  Για να κατεβάσετε την πιο πάνω διαδικασία σε μορφή pdf πατήστε εδώ.


  Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

  Τελευταία ενημέρωση: 26/8/2020
  1. Yποβολή παραπόνου λήψης ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ή αυτοματοποιημένων κλήσεων  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διαδικασία εξέτασης παραπόνου.pdf


  Back To Top