Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Έχεις το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις πληροφορίες που τηρούνται σχετικά με το πρόσωπό σου (Άρθρο 12)

Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις και να λάβεις αντίγραφο οποιωνδήποτε πληροφοριών που τηρούνται σχετικά με το πρόσωπό σου υποβάλλοντας γραπτό για το σκοπό αυτό αίτημα. Μπορείς να ζητήσεις από οποιοδήποτε οργανισμό ή φυσικό πρόσωπο να σε ενημερώσει ποιες πληροφορίες διατηρεί που σε αφορούν. Για παράδειγμα, μπορείς να υποβάλεις αίτημα στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεσαι, σε μία Δημόσια Υπηρεσία, στον εργοδότη σου, σε ασφαλιστική εταιρεία ή σε γιατρό.
Αν έχει περιέλθει σε γνώση σου ότι πληροφορίες που τηρούνται από οποιοδήποτε σχετικά με το πρόσωπό σου είναι λανθασμένες ή ανακριβείς, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις τη διόρθωσή τους. Το ποσό των 17 ευρώ θα σου επιστραφεί αν το αίτημα σου για διόρθωση κριθεί βάσιμο.

Το φυσικό πρόσωπο ή ο οργανισμός που διατηρεί πληροφορίες που σε αφορούν πρέπει να σου απαντήσει γραπτώς μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.
Back To Top