Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


1. Προετοιμασία και Υποχρεώσεις Δημοσίων Αρχών σε σχέση με τον ΓΚΠΔ

2. Εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σχετικά με τη διαχείριση αρχείων και εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στη Δημόσια Υπηρεσία (ημερ. 24/5/2018).

3. Οδηγία (Αρ. 4/2017) αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης από τους εργοδοτούμενους ή υποψήφιους για εργοδότηση στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο ΤομέαBack To Top