Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Τίτλος: ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Η Οδηγία (EE) 2016/680 τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2016, και θα μεταφερθεί στο εθνικό μας Δίκαιο.

Η Οδηγία αυτή καθιερώνει ειδικούς κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της επιβολής του Νόμου και ορίζει το Γραφείο της Επιτρόπου ως αρμόδια εθνική εποπτική Αρχή. Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Γραφείο της Επιτρόπου θα συνεργαστεί με την Αστυνομία για την ετοιμασία Νομοσχεδίου για την μεταφορά της Οδηγίας.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Directive 2016-680 el.pdf


Back To Top