Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


    Σχετικά έγγραφα:
    • Οδηγία Επιτρόπου για τις Εργασιακές Σχέσεις (Οδηγία του 2005)
    • Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης από τους υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα (Αρ. 4/2017)
    • Γνώμη 1/2018 προς όλες τις συντεχνίες, αναφορικά με την κοινοποίηση από τους εργοδότες ονομαστικής κατάστασης με τον μισθό και το ποσό της εισφοράς που αποκόπτεται από τους υπαλλήλους (18/7/2018)Back To Top