Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


    Η Σελίδα είναι υπό κατασκευή


    Προσωρινή ιστοσελίδα της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (που περιλαμβάνει τις τελευταίες γνώμες και καθοδηγητικές γραμμές):
    http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1360

    Παλαιό αρχειοθετημένο περιεχόμενο:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htmBack To Top