Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001, αρ. 138(Ι)/2001

Ο Νόμος 138(Ι)/2001 ψηφίστηκε στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2001, στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο Νόμος τροποποιήθηκε το 2003 και το 2012.

Με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) την 25η Μαΐου 2018, ο Νόμος 138(Ι)/2001 καταργείται και αντικαθίσταται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.





Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 138(I)-2001&37(I)-2003&105(I)-2012_el.pdf


Back To Top