Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Γνώμες/ Οδηγίες Επιτρόπου


Οι πιο κάτω Γνώμες εκδίδονται από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 58(3)(β) του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Με βάση τον Κανονισμό ο Επίτροπος έχει εξουσία να εκδίδει, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, γνώμες προς το εθνικό κοινοβούλιο, την κυβέρνηση ή, προς άλλα όργανα και οργανισμούς, καθώς και προς το κοινό, για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

    • Γνώμη 1/2018 προς όλες τις συντεχνίες, αναφορικά με την κοινοποίηση από τους εργοδότες ονομαστικής κατάστασης με τον μισθό και το ποσό της εισφοράς που αποκόπτεται από τους υπαλλήλους (18/7/2018)
    • Γνώμη 2/2018 για τη Βιντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και τη χρήση βιομετρικών συστημάτων (19/10/2018).


Οι πιο κάτω Οδηγίες εκδόθηκαν από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 23(ι) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001.

Οι Οδηγίες του Επιτρόπου είναι δεσμευτικές.

Με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), οι πιο κάτω Οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την αντικατάσταση τους όπου χρειάζεται.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Directive-Employment_el(1).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Internet&MobilePhoneUse.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Direct marketing directions.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CCTV local auth 2016.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες προς ΑΠΙ για χρονικό διάστημα διατήρησης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες 3-2017 για πολιτικές διαφημίσεις.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες 4-2017 για δικαίωμα πρόσβασης υπαλληλών στη δημόσια υπηρεσία.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Directive-VideoSurveillance_el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγία για χρόνο διατήρησης δεδομένων υγείας 2018.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γνώμη 1-2018 προς συντεχνίες.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γνώμη 2-2018 για ΚΚΒΠ και βιομετρικά στο χώρο εργασίας.pdf


Back To Top