Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ), έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στο Νόμο 138(Ι)/2001.

Το κείμενο του ΓΚΠΔ είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μορφή pdf στα ελληνικά πατώντας εδώ.

Η αντιστοίχηση των άρθρων του Κανονισμού με τις σχετικές αναφορές στο προοίμιο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.privacy-regulation.eu/el/

Στο μέρος αυτό της ιστοσελίδας θα βρείτε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν υιοθετηθεί, πληροφορίες για τα καινούργια έγγραφα που υιοθετούνται, νέα, ανακοινώσεις και εργαλεία συμμόρφωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο αντικαθιστά την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, εξέδωσε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

  • Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (5/4/2017)
  • Δικαίωμα φορητότητας (5/4/2017)
  • Επικεφαλής εποπτική αρχή (5/4/2017)
  • Εκτίμηση αντικτύπου (4/10/2017)
  • Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (6/2/2018)
  • Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων (6/2/2018)
  • Συγκατάθεση (10/4/2018 - στα αγγλικά)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προτίθεται να εκδώσει και άλλες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαφάνεια, τα εργαλεία διαβίβασης και την πιστοποίηση. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες αναμένεται να εκδοθούν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στην ακόλουθη ανακοίνωση της ομάδας: Press release - Plenary Meeting October 2017

4/4/2018 - Διαβούλευση για το προσχέδιο του Νομοσχεδίου για την εφαρμογή
του νέου Κανονισμού προστασίας των δεδομένων

Στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης, αναρτάται εδώ το προσχέδιο νομοσχεδίου για την εφαρμογή στην Κύπρο, ορισμένων διατάξεων του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Το προσχέδιο ετοιμάστηκε από το Γραφείο του Επιτρόπου, κατόπιν σχολίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και νομοτεχνικού ελέγχου από την Νομική Υπηρεσία.
1. Ετοιμασία για τον Κανονισμό
10. Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων (data breach notification)
9. Επικεφαλής εποπτική αρχή
8. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση Προφίλ
7. Εκτίμηση Αντικτύπου
6. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
4. Βασικές αρχές
3. Ορισμοί
2. Τι αλλάζει με τον Κανονισμό

5. Δικαίωμα στη φορητότητα
11. Συγκατάθεση
12. Δημόσιες ΑρχέςΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων_el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Νομοσχέδιο Κανονισμός τελικό διαβούλευση.doc


Back To Top