Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ), έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας μεταφέρθηκαν στο Νόμο 138(Ι)/2001.

Το κείμενο του ΓΚΠΔ είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μορφή pdf στα ελληνικά πατώντας εδώ.

Η αντιστοίχηση των άρθρων του Κανονισμού με τις σχετικές αναφορές στο προοίμιο είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.privacy-regulation.eu/el/

Στο μέρος αυτό της ιστοσελίδας θα βρείτε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν υιοθετηθεί, πληροφορίες για τα καινούργια έγγραφα που υιοθετούνται, νέα, ανακοινώσεις και εργαλεία συμμόρφωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο αντικαθιστά την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, εξέδωσε γενικές οδηγίες για την προώθηση μιας κοινής αντίληψης των ευρωπαϊκών νόμων για την προστασία των δεδομένων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε διεθνή επίπεδο. Όλα τα έγγραφα και οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Συμβούλιο, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου καθώς και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018)

Στις 31/7/2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018).

Ο Νόμος ψηφίστηκε για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)».

Με την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του Νόμου 125(Ι)/2018, οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001 έως 2012 καταργούνται.

Πράξεις που εκδόθηκαν από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του υπό κατάργηση περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη ή την αντικατάστασή τους.
1. Ετοιμασία για τον Κανονισμό
2. Τι αλλάζει με τον Κανονισμό
3. Ορισμοί
4. Βασικές αρχές
5. Δικαίωμα στη φορητότητα
6. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
7. Εκτίμηση Αντικτύπου
8. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση Προφίλ
9. Επικεφαλής εποπτική αρχή
10. Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων (data breach notification)
11. Συγκατάθεση
12. Δημόσιες Αρχές
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων_el.pdf


Back To Top