Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Συγκατάθεση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του ΓΚΠΔ σχετικά με την συγκατάθεση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στις αλλαγές που επιφέρει ο ΓΚΠΔ , παρέχοντας πρακτικές οδηγίες για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και βασιζόμενοι στη γνωμοδότηση 15/2011 της Ομάδας του Άρθρου 29 σχετικά με τη συγκατάθεση.

Στις κατευθυντήριες γραμμές θα βρείτε πληροφορίες για:

  • Τι αποτελεί έγκυρη συγκατάθεση (ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επίγνωση ένδειξη βουλήσεως)
  • Τρόποι με τους οποίους λαμβάνεται η συγκατάθεση
  • Τρόποι με τους οποίους αποσύρεται η συγκατάθεση
  • Συγκατάθεση που αφορά στα παιδιά
  • Συγκατάθεση μέσα στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας
  • Συγκατάθεση που λήφθηκε πριν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπετε τις κατευθυντήριες γραμμές στα ελληνικά και αγγλικά αναφορικά με τη συγκατάθεση της 10ης Απριλίου 2018.
Back To Top